Projekt Erasmus+

sps_dopravna_bratislavaErasmus +, Projekty

KA 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch  20. 05. – 03. 06. 2019 zúčastnia odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+.

Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD“ je zvýšenie kvality praktickej prípravy našich žiakov a tým zlepšiť ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikáci, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Našim cieľom je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania budú schopní splniť požiadavky doby a vyhovovať výzvam trhu práce.

Do projektu plánujeme zapojiť celkovo 16 žiakov III. ročníka, ktorých vyberieme na základe kritérií, ktoré zverejníme rodičom a žiakom v začiatočnom období projektu. Najdôležitejšími bude doshovaný študijný priemer v predošlých ročníkoch, nízka absencia na vyučovaní, preukázaný vzťah k odboru a zapojenie sa do triednych a ročníkových aktivít a súťaží. Žiakom bude poskytnutý formulár motivačného listu, v ktorom sa budú môcť vyjadriť, prečo sa chcú na stáži zúčatniť, aké vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie chcú získať. Takisto zodpovedajú na otázku, ako môže ich účasť na stáži prospieť k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov, alebo v zámeroch a plánoch v ďalšom štúdiu alebo pri hľadaní pracovných príležitostí po skončení školy. Stáž v ČR bude pre žiakov III. ročníka náhradou tzv. povinnej odbornej praxe, ktorú žiaci zvyčajne absolvujú vo firmách, ktoré si hľadajú sami, alebo ktoré im nájde škola. Stáž v ČR budú absolvovať v rámci povinného vyučovania.

Osem žiakov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy bude dva týždne pracovať vo firme Dopravný podnik mesta Olomouc. a OL TRANS CZ, s. r. o. v Olomouci. Skupina ôsmich žiakov zložená zo žiakov študijných odborov 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách bude pracovať v autoservisoch Autodum Vrána, s. r. o. a autochodura, s. r. o. v Havířove.

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch 21. 05. – 03. 06. 2017 zúčastnili odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+.

Škola doteraz realizovala medzinárodnú spoluprácu s európskymi školami  na báze porovnávania školských systémov, didaktických metód a foriem vyučovania cudzích jazykov a odborných predmetov.  V tomto školskom roku sa vedenie školy rozhodlo posunúť medzinárodnú spoluprácu na vyššiu úroveň – priamo na zamestnávateľov. Podstatou projektu „Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“ nebolo zvyšovanie jazykových kompetencií vybraných žiakov, ale zaistenie takej odbornej praxe, ktorú mohla skupina desiatich žiakov stopercentne zvládnuť po odbornej a komunikačnej stránke s jasnými výstupmi.

Žiaci dva týždne pracovali vo firmách Dopravný podnik mesta Olomouc, a. s., ČSAD Logistik Ostrava, a. s. a FEE Transport, s. r. o. Stretli v nich veľa zaujímavých ľudí, ktorí ich naučili ich veľa nových vecí z oblasti logistiky v doprave, objednávania tovaru, skladovania a zásobovania. Chlapci, ktorí pracovali vo firme KAR mobil, s. r. o. väčšinu času strávili v dielni, kde pomáhali pri  základných opravách a údržbe autobusov. Naučili sa urobiť výmenu brzdových doštičiek, výmenu oleja alebo spolupracovali pri bezpečnostných kontrolách autobusov .

V rámci projektu škola využila hodnotiaci systém ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu),ktorý chce ďalej využívať aj pri realizácii odbornej praxe na škole v budúcich školských rokoch.

Na záver možno konštatovať, že projekt prebehol úspešne, žiaci si vyskúšali, či sú schopní aplikovať u zamestnávateľov svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole.  Učitelia, ktorí ich sprevádzali, nadobudli nové sociálne a pracovné kontakty, rozšíril sa ich vedomostný obzor, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi. Projekt nebol prínosom len pre žiakov samotných, ale zvýšil i prestíž a rating školy a podieľal sa na skvalitnení obsahu učiva.

Po celé obdobie realizácie projektu sme spolupracovali so sprostredkovateľskou firmou AGAMOS, s. r. o.,  ktorej profesionalitu ocenili všetci zúčastnení.

SPŠD bol schválený ďalší grant v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov na školský rok – 2017/2018 tentokrát na realizáciu projektu pod názvom

„Získanie profesijných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

a tak bude môcť pokračovať v organizovaní odborných stáži v ČR aj v budúcom školskom roku.

KA 2 – Strategické partnerstvá pre sektory školského zdelávania

Našej škole bol na školský rok 2017/2018 schválený projekt v rámci programu Erasmus+ Školské partnerstvá – pod názvom

„Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers“

Na projekte budeme pracovať so školami v Poľsku, Litve, Portugalsku a Taliansku dva školské roky. V rámci projektu budeme realizovať rôzne školské aktivity zamerané na zdôrazňovanie zdravého životného štýlu, zdravých stravovacích návykov, škodlivosti drog a fajčenia, potrebu pohybu. Vybrané skupiny žiakov sa spolu s učiteľmi zúčastnia medzinárodných stretnutí, na ktorých budú prezentovať zadané témy pred svojimi zahraničnými kamarátmi a učiteľmi. Zúčastnia sa tiež pripraveného programu a sprievodných aktivít. Spoločným komunikačným jazykom bude angličtina.

V dňoch 5. – 11. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo prvé výmenné krátkodobé stretnutie žiakov a učiteľov v rámci medzinárodného programu Erasmus+, kľúčová akcia KA2 Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl – „Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers“.

Pricestovalo celkovo 21 zahraničných účastníkov z Talianska, Litvy, Poľska a Portugalska. Žiaci boli ubytovaní v rodinách svojich kamarátov – žiakov z našej školy, keďže jedným z cieľom projektu je i spoznanie života ľudí vo svojom prostredí a upevnenie sociálnych a jazykových kompetencií.  Spoločným komunikačným jazykom počas celého programu bola angličtina.

V rámci pracovného programu v škole žiaci spoločne navrhli a vytvorili logo projektu, odprezentovali výsledky dotazníkového prieskumu  na tému Životný štýl, ktorý vyplňovali žiaci a učitelia tej ktorej školy. Jednou z najvydarenejších aktivít, okrem športových,  bola aj ochutnávka regionálnych špecialít – žiaci z každej krajiny pripravili malý stánok s typickými jedlami, ktoré komentovali svojim kamarátom v anglickom jazyku. Bodkou za spoločne stráveným týždňom bol výlet do regiónu Malých Karpát.

Žiaci i učitelia zapojení do projektu získali počas projektového týždňa nových kamarátov a už teraz sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v septembri v litovskej škole. I ďalšie stretnutia sú naplánované až na budúci školský rok, keďže projekt končí až v júni 2019.