OZ Kvačalák


Občianske združenie Kvačalák vzniklo, aby svojim snažením prispievalo k všestrannému rozvoju školy. Jedná sa o platformu pre pedagógov školy, rodičov, orgány štátnej správy, ale aj verejnosť, ktorá umožňuje všemožnými cestami zlepšovať vzdelávací proces a s tým súvisiace veci.

 

Čo vlastne OZ Kvačalák robí?


Kvačalák napríklad v roku 2018 prispel na nákup vyučovacích pomôcok, na prevádzku školskej autoškoly a tiež podporil mezinárodné výmenné projekty našich žiakov.

Nabudúce to ale môže byť napríklad niečo úplne iného. Cieľom OZ KVAČALÁK je jednoducho aktívne podporovať vzdelávanie a mimoškolskú činnosť študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20.

Informácie o združení

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie KVAČALÁK
Sídlo: Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30865034
DIČ: 2022204635
Číslo účtu: SK90 0200 0000 0022 0756 2157

Telefon: 02/55 56 56 76
Email: spsdkvacalova@sps-dopravna.sk

Prispejte Kvačaláku

poukážte mu 2% zo svojej dane


Každý z vás môže prispieť na kvalitnejšie vzdelávanie detí. Stačí rozhodnúť, na čo štát použije dane, ktoré ste odvedli - respektíve 2% z nich. Túto časť svojich daní môžete poukázať pre mimovládne neziskové organizácie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kto môže poukázať 2 % z dane?

Daňovník (zamestnanec alebo firma), ak daň zaplatil v termíne a ak 2 % jeho dane je viac ako 3,32 € (v prípade zamestnanca) a viac ako 8,29 € (v prípade firmy) a ak vyplní formuláre s tým spojené.

Kto môže prijať 2 %?

Podľa horeuvedeného zákona to môže byť aj naše občianske združenie KVAČALÁK, pretože spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky.

Ako to môžete urobiť

Firmy

Firmy a zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušné kolónky, ktoré sú súčasťou Tlačiva na daňové priznanie.

Zamestnanci, ktorým zúčtovanie vypracúva zamestnávateľ

  • Do 15.2. požiadajú zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Požiadajú zamestnávateľa, aby im vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z už zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžu v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  • Vyberú si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov a poukážu 2 % za predchádzajúci kalendárny rok (ak ním bude OZ KVAČALÁK, údaje v pripravenom tlačive sú už napísané).
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručia na daňový úrad výlučne podľa svojho trvalého bydliska.