Prijímacie konanie

Odbor

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Spôsob ukončenia

Počet prijímaných žiakov

Prijímacie skúšky

Potvrdenie lékára

Technika a prevádzka dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška

26

Prevádzka a ekonomika dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška

30

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

denné

4 roky

maturitná skúška

20

Operátor prevádzky a ekonomika dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška s výučným listom

8


 • Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021


  •  Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021


   • Riaditeľka SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava oznamuje, že sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo). Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 22. júna 2020 v rovnakej forme a podľa rovnakých kritérií ako v prvom kole. S uchádzačmi budeme komunikovať e-mailom a telefonicky. Po tomto dátume budú uchádzačom odoslané rozhodnutia o prijatí.

   " Počet voľných miest "


    

   Robím prijímačky?


   MONITOR 9 - 2021

   Záleží na tom, ako dopadneš v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy. Ak si dosiahol/a aspoň v jednom z predmetov úspešnosť menšiu ako 90 %, tak robíš prijímačky.


     

    Ako prebiehajú prijímačky?    Image
     

    Čo všetko bude mať vplyv na tvoje prijatie

     MONITOR 9 - 2021

     Výsledky zo školy, výsledky z MONITORu, ale i známka zo správania, alebo výsledky prijímacích skúšok - to všetko bude mať vplyv. Každá z týchto jednotlivých častí ti pomôže vygenerovať nejaké body na tvoje konto a ak sa vo výslednom poradí všetkých uchádzačov dostaneš do top 26 žiakov, máš svoje miesto u nás isté. Pre viac informácií si stiahni dokument upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021

      

     Výsledky zo školy
     (z 8. a 9. ročníka)


     Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

     Zaujímať nás bude tiež tvoja známka zo správania.

     MONITOR zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky


     Zaujímať nás bude tvoja úspešnosť na MONITORe zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
     • Podanie prihlášky

      Prihlášku na štúdium nám musíš dodať na predpísanom tlačive a to do 30. apríla 2021. Ak to tvoj odbor vyžaduje, prilož k tomu i potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     • MONITOR9

      Nejskôr ťa čaká Monitor 9, teda Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl . Monitor se koná 24. a 25. marca 2021.

     • Prijímacia skúška

      Ak si dosiahol/a aspoň v jednom z testovaných predmetov v MONITORe menej, ako 90%, čaká ťa prijímacia skúška. Termíny prijímacej skúšky sú ……….a………. 2021.

     • Zápisný lístok

      Ak sme ťa prijali, určite sa môžeš začať radovať, ale nezabudni, že nám musíš ešte dodať vyplnený zápisný lístok, aby sme s tebou mohli v septembri počítať. Zápisný lístok ti vystaví výchovný poradca na tvojej škole.

     Prijímacie skúšky
     (písomný test)


     MONITOR 9 - PRE ROK 2020 JE ZRUŠENÝ!!!

     Ak v MONITORe zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky získal aspoň 90% v každom testovanom predmete, nerobíš prijímacie skúšky.

     Ak si aspoň v jednom z testovaných predmetov v MONITORe získal/a menej, ako 90%, robíš prijímacie skúšky.

     Kontakt


     Na koho sa obrátiť

     Ak sa potrebuješ na niečo opýtať, pokojne sa na nás obráť. Všetko ti vysvetlíme.
     Image

     Ing. Lýdia Haliaková 
     Riaditeľka školy

     +421 2 55-56-56-76, 02/55 -56 -56 -76
     spsdkvac@ba.telecom.sk      

     Dokumenty k organizácii prijímacích skúšok


     • Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021
      
      

     Ešte nemáš jasno?

     Pozri sa, aké odbory u nás môžeš študovať

     Vyber si svoj odbor