Kto sme


Stredná priemyselná škola dopravná v Bratislave existuje už od roku 1972. Špecializujeme sa na oblasť dopravných študijných odborov s maturitou so zameraním na cestnú dopravu.

 

Založenie školy

Naša škola bola zriadená rozhodnutím Rady Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy zo dňa 13. júna 1972, č.165/72 v priestoroch bývalej Základnej deväťročnej školy na Kvačalovej ulici 20 od 1. septembra 1972 ako Stredná priemyselná škola. Vznikla odčlenením od Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave, ktorá z kapacitných dôvodov už nevyhovovala narastajúcim potrebám a dopytu žiakov po dopravných odboroch.

Z "materskej“ priemyselnej školy sa v školskom roku 1972/1973 odčlenilo 16 tried denného štúdia a štúdia popri zamestnaní s orientáciou na študijné odbory z oblasti strojárenstva a prevádzky automobilovej dopravy. Na škole začal pôsobiť 32-členný zbor učiteľov odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov s prvým riaditeľom Ing. Milanom Strnom. Už v tomto prvom školskom roku maturovali žiaci v štyroch triedach denného štúdia a v dvoch triedach štúdia popri zamestnaní.

Tým, že škola bola zriadená v budove bývalej ZDŠ, postavenej v roku 1938, jej priestory nemohli vyhovovať potrebám plne organizovanej strednej odbornej školy. V prvých rokoch sa napríklad dielenské vyučovanie a špeciálne strojárske a technologické merania museli stále realizovať v pôvodných priestoroch SPŠS na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Bolo treba zrekonštruovať a adaptovať klasické triedy na špeciálne laboratóriá, odborné učebne a dielne.

Záver 20. storočia

Veľmi významnou skutočnosťou, ktorá mala zásadný vplyv na ďalší rozvoj školy, bolo rozšírenie jej priestorov o budovu predtým dievčenskej časti ZDŠ na Kvačalovej ulici 18, s ktorou predstavovala od počiatku jeden stavebný komplex od šk. roku 1975/76. Tento fakt následne umožnil nielen rozšíriť štruktúru odborných učební a dielní, ale hlavne zrealizovať výstavbu nevyhnutnej trafostanice a prístavbu účelových dielenských priestorov, a tým uskutočniť zásadnejšiu preorientáciu školy na oblasť cestnej dopravy, aj keď počas podstatnej doby existencie školy sa orientovala súčasne na strojárske študijné odbory.

Vďaka úsiliu vedenia a učiteľov školy boli v tomto období zriadené laboratóriá strojárskych meraní, elektrotechnické laboratórium a odborná učebňa automatizácie, odborné učebne chémie a fyziky, brannej výchovy, cudzích jazykov, prípravy výroby, automobilov, trenažér na výcvik vodičov, knižnica, kabinety a sklady pre zbierky učebných pomôcok. Najväčšie finančné náklady a najväčší rozsah prác a spoluúčasť vedenia, učiteľov a zamestnancov školy si vyžiadala výstavba dielenských priestorov.

Začiatkom 80-tych rokov 20. storočia už bola škola vybavená odbornými dielňami: frézareň, sústružnícka dielňa, nástrojáreň, zámočnícka, drevárska a kováčska dielňa, motoráreň, autodielňa s vybavením na vtedajšej úrovni STK, elektrodielňa, autoservis a skladové priestory.

Po revolúcii

V období po „nežnej“ revolúcii sa v histórii školy po prvýkrát uskutočnili demokratické voľby riaditeľa školy. Riaditeľom školy sa od 1. septembra 1991 stáva Ing. Július Sloboda. Od nástupu nového manažmentu dochádza k zmene orientácie školy z hybridnej strojársko-dopravnej na dopravnú. Nový študijný odbor cestná doprava a neskôr doprava umožnil svojou koncepciou zriadiť na škole vlastnú autoškolu a tým umožniť žiakom získať počas štúdia oprávnenie na vedenie motorových vozidiel nielen skupiny B, ale i C. Autoškola SPŠD funguje dodnes a pripravuje nových vodičov osobných automobilov v súlade s aktuálnou legislatívnou úpravou v tejto oblasti.

Po vzniku samostatného Slovenska od 1. septembra 1993 je na škole ako jedinej na Slovensku zavedené nové odborné zameranie lodná doprava v rámci študijného odboru doprava. Vedenie školy nadviazalo profesijné kontakty so sociálnymi partnermi - Slovenskou plavbou dunajskou (neskôr Slovenská plavba a prístavy) a jej závodmi (divíziami) osobná lodná doprava, riečna doprava a prístav, Štátnou plavebnou správou, Povodím Dunaja a jej závodom Gabčíkovo. Partneri poskytli externých učiteľov a žiakom možnosť vykonávať na ich prevádzkach odbornú prax počas celého roka. Po niekoľkých rokoch však záujem  o absolventov lodnej dopravy výrazne poklesol a v súčasnosti škola nemá tento odbor zavedený.

Dôležitým dňom v živote školy sa stal 1. september 1993 aj z iného dôvodu: Stredná priemyselná škola na Kvačalovej ulici 20 zriaďovacou listinou Školskej správy Bratislava VI bola premenovaná na Strednú priemyselnú školu dopravnú, pod ktorou je zaregistrovaná v sieti škôl MŠ SR a je akceptovaná širokou verejnosťou doteraz. Poslední absolventi študijného odboru strojárstvo maturovali na škole v šk. roku 1995/96. Od školského roku 1996/97 sú na škole zavedené len dopravné študijné odbory.V školskom roku 2017/2018 poslanci miestnej časti Bratislava-Ružinov rozhodli Uznesením č. 100/2016, aby sa do priestorov budovy presťahoval ďalší subjekt: Stredná odborná škola dopravná, ktorá dosiaľ sídlila na Slenárovej ulici 9 v Bratislave. SOŠD má v súčasnom období od riaditeľky našej školy súhlas s užívaním uvoľnených priestorov v trakte Kvačalova 18.

Štúdium u nás

Absolventi našej školy sa dobre uplatňujú na trhu práce. Dva z našich odborov dokonca umožňujú absolventovi splniť po obsahovej stránke podmienky zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave pre získanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave.

Kvalitné praktické vyučovanie realizujeme v dielňach školy aj u našich sociálnych partnerov. Poskytujeme možnosť získať vodičský preukaz skupiny A a B v našej autoškole za výhodnú cenu.

ImageImage

Sme hrdí na našich partnerov

 

 
 

Už vieš, čomu sa chceš venovať?

Zisti, čo všetko môžeš študovať

Pozri sa na odbory