Videokonferencia účastníkov projektu Erasmus+ (Future Cities – Smart and Sustainable Solutions)

AdminAktuálne, ERASMUS - Future Cities, Novinky zo školy

Videokonferencia účastníkov projektu Erasmus+ (Future Cities – Smart and Sustainable Solutions)
Dňa 23. januára 2021 sa projektový tím našej školy (štyria učitelia a šiesti žiaci) zúčastnil videokonferencie účastníkov medzinárodného projektu pod názvom Future Cities – Smart and Sustainable Solutions, ktorý naša škola realizuje od septembra 2020 v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá.
Hlavnou témou videokonferencie bolo predstavenie partnerských stredných škôl z Bulharska, Grécka, Rumunska, Poľska a Slovenska. Prezentácie a videá krajín, miest a jednotlivých škôl si pripravili žiaci vybraní do jednotlivých projektových tímov a každý z nich potvrdil vysokú mieru kreativity a osobitého prístupu. Pracovným jazykom projektu je angličtina.
Koordinátorka projektu z bulharskej školy predstavila vytvorenú webovú stránku projektu, na ktorú účastníci priebežne ukladajú príspevky podľa programu projektu.

Každá škola dodala vlastný návrh loga projektu. V on-line súťaži o najvýstižnejšie logo a motto projektu zvíťazil nakoniec súťažný návrh bulharskej školy.
Na záver videokonferencie si účastníci vypočuli návod, ako vytvoriť svoj vlastný projekt v Google Earth s vyznačením tzv. „zelených zón“ vo svojom vlastnom meste a prednášku na tému Internet vecí.
Keďže súčasná epidemiologická situácia nedovoľuje študentom a učiteľom sa stretávať a riešiť spoločne projektové úlohy, účastníci naplánovali ďalšiu konferenciu zameranú na výmenu skúseností a spoluprácu žiakov.

On January 23, 2021, the project team of our school (four teachers and six students) participated in a video conference of the participants of the international project called Future Cities – Smart and Sustainable Solutions. Our school has been part of the project since September 2020, under Erasmus +, Key Action 2: School exchanges. partnerships.

The main topic of the videoconference was the presentation of partner secondary schools from Bulgaria, Greece, Romania, Poland and Slovakia. Presentations and videos of countries, cities and individual schools were prepared by students selected for individual project teams, and each of them confirmed a high degree of creativity and a special approach. The common language of the project is English.

The project coordinator from the Bulgarian school presented the created project website, where the participants continuously submit contributions according to the project program.

Each school provided its own design of the project logo. In the online competition for the best logo and motto of the project, the design of the Bulgarian school won.

At the end of the video conference, the participants got the instructions on how to create their own project in Google Earth with the so-called „Green zones“ in their own city and also got a lecture on the Internet of Things.

As the current epidemiological situation does not allow students and teachers to meet and do project tasks together, the participants planned another conference aimed at exchanging experiences and cooperation of students.