Zoznam zamestnancov


 
 

Vedenie školy

Meno
Funkcia
Ing. Lýdia Haliaková
Riaditeľka školy
Ing. Tomáš Galandák
Zástupca riaditeľa pre praktickú prípravu
Ing. Eva Sedláčková
Zástupca riaditeľa pre teoretické vzdelávanie
Ing. František Ridzoň
Zodpovedná osoba za vedenie autoškoly SPŠD
Mgr. Zlatica Baxová
Výchovný poradca
Mgr. Katarína Ostradická
Školský špeciálny pedagóg
RNDr. Ľubica Stupareková
Predsedníčka Rady školy
Mgr. Peter Kolesík
Predseda ZV OZ PŠaV

Učiteľský zbor

Meno
Vyučuje predmety
PhDr. Bačinská Petra
anglický jazyk, jazyková odborná príprava
Mgr. Baxová Zlatica
informatika, matematika, základy programovania, odborná prax)
Ing. Beňa Tibor
odborná prax, prax, cestné vozidlá
Ing. Čaplová Pavla
dopravná prevádzka, colná náuka, zasielateľstvo, cestná doprava, cestná doprava a preprava, praktické cvičenia
Ing. Dobrovodová Tatiana
dopravná geografia, informačné technológie v doprave
Ing. Ďurdíková Martina
technické kreslenie, odborné kreslenie v elektrotechnike, základy techniky, úvod do techniky, logistika v doprave, manipulácia s tovarom, odborná prax
Ing. Galandák Tomáš
cestné vozidlá, elektronika motorových vozidiel, elektrotechnická spôsobilosť (ETS)
Mgr. Grebečiová Katarína
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, jazyková odborná príprava
Ing. Határ Michal
praktické cvičenia, technika jazdy, prevádzka cestných vozidiel, odborná prax
Ing. Haliaková Lýdia
administratíva a korešpondencia
Mgr. Horčíková Andrea
anglický jazyk, etická výchova
Ing. Jurkovič Kamil, PhD.
fyzika, cestné vozidlá, diagnostika motorových vozidiel, dopravné a prepravné prostriedky, odborná prax
Mgr. Kolesík Peter
dejepis, etická výchova, informatika
Ing. Krenčan Martin
ekonomika, účtovníctvo, základy účtovníctva, tovaroznalectvo, prax
Mgr. Moravská Petra
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova
Mgr. Nagyová Adriana
telesná a športová výchova, etická výchova
Ing. Ogrodníková Beata
odborné kreslenie, odborné kreslenie v elektrotechnike, aplikovaná informatika, informačné technológie v doprave, odborná prax
Ing. Pipišková Anna
účtovníctvo, informačné technológie v doprave
Ing. Ridzoň František
cestné vozidlá
Mgr. Sagan Jozef
náboženská výchova katolícka
Ing. Sedláčková Eva
cestná doprava a preprava, doprava a manipulácia
RNDr. Stupareková Ľubica
matematika, odpadové hospodárstvo
Ing. Styk Miroslav
elektrotechnika, elektronika, elektrotechnické merania, automatizácia, odborná prax
Ing. Štibrány Marián
odborná prax
Mgr. Tomiczková Miroslava
nemecký jazyk, občianska náuka, etická výchova, administratíva a korešpondencia
Mgr. Trubačíková Ivana
anglický jazyk, jazyková odborná príprava, informatika, aplikovaná informatika
Mgr. Zeleňáková Ľudmila
nemecký jazyk, telesná a športová výchova, etická výchova
Späť na kontakty