Zoznam zamestnancov


Vedenie školy

 

Učiteľský zbor

Meno
Funkcia
Ing. Lýdia Haliaková
Riaditeľka školy
Ing. Tomáš Galandák
Zástupca riaditeľa pre praktickú prípravu
Ing. Eva Sedláčková
Zástupca riaditeľa pre teoretické vzdelávanie
Daniel Vian
Zodpovedná osoba za vedenie autoškoly SPŠD
Mgr. Zlatica Baxová
Výchovný poradca
Mgr. Katarína Ostradická
Školský špeciálny pedagóg
RNDr. Ľubica Stupareková
Predsedníčka Rady školy
Ing. Beata Ogrodníková
Predsedníčka ZV OZ PŠaV
Meno
Vyučuje predmety
Mgr. Baxová Zlatica
informatika (INF), matematika (MAT), základy programovania (ZAP)
Ing. Beňa Tibor
odborná prax (PRX), prax (PXA)
Ing. Čaplová Pavla
logistika v doprave (DLG), colná náuka (CLA), zasielateľstvo (ZSI), cestná doprava (CDO), cestná doprava a preprava (CDP), dopravná prevádzka (DPR), praktické cvičenia (PCV)
PhDr. Demková Petra
anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD), etická výchova (ETV)
Ing. Dobrovodová Tatiana
dopravná geografia (DOG), informačné technológie v doprave (ITD), praktické cvičenia (PCV)
Ing. Ďurdíková Martina
technické kreslenie (TCK), základy techniky (ZTH), logistika v doprave (DLG), manipulácia s tovarom (MTC), odborné kreslenie (ODK)
Ing. Galandák Tomáš
elektronika motorových vozidiel (EMZ), diagnostika motorových vozidiel (DMV), elektrotechnická spôsobilosť (ETS)
Mgr. Grebečiová Katarína
slovenský jazyk a literatúra (SJL), anglický jazyk (ANJ)
Ing. Haliaková Lýdia
administratíva a korešpondencia (ADK)
Mgr. Honz Boris
telesná a športová výchova (TEV)
Mgr. Horčíková Andrea
anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD), etická výchova (ETV), občianska náuka (OBN)
Ing. Jurkovič Kamil, PhD.
fyzika(FYZ), meranie a diagnostika(MED)
Mgr. Kolesík Peter
dejepis (DEJ), občianska náuka (OBN)
Mgr. Moravská Petra
slovenský jazyk a literatúra (SJL), etická výchova (ETV)
Ing. Novák Štefan
odborná prax (PRX)
Ing. Ogrodníková Beata
odborné kreslenie (ODK), odborné kreslenie v elektrotechnike (ORE), úvod do techniky (UTE), informačné technológie v doprave (ITD), aplikovaná informatika (API), časti strojov (CST)
Ing. Pipišková Anna
účtovníctvo (UCT), základy účtovníctva (ZYU), informačné technológie v doprave (ITD)
Ing. Ridzoň František
cestné vozidlá (CEV), dopravné a prepravné prostriedky (DRK),
Mgr. Sagan Jozef
náboženská výchova katolícka (NBK)
Ing. Sedláčková Eva
cestná doprava a preprava (CDP), doprava a manipulácia (DPM), prax (PXA)
RNDr. Stupareková Ľubica
matematika (MAT), odpadové hospodárstvo (ODY)
Ing. Styk Miroslav
elektrotechnika (ELK), elektronika (ELE), elektrotechnické merania (ELM), automatizácia (AUT)
Ing. Štibrány Marián
odborná prax (PRX), prax (PXA)
Mgr. Tomiczková Miroslava
nemecký jazyk (NEJ), etická výchova (ETV), občianska náuka (OBN), administratíva a korešpondencia (ADK)
Mgr. Trubačíková Ivana
anglický jazyk (ANJ), informatika (INF), aplikovaná informatika (API)
Vian Daniel
technika jazdy (TEJ), prevádzka cestných vozidiel (VCV)
Mgr. Zeleňáková Ľudmila
nemecký jazyk (NEJ), ruský jazyk (RUJ), telesná a športová výchova (TEV)
Ing. Žiaková Mária
ekonomika (EKO), účtovníctvo (UCT), tovaroznalectvo (TVZ)
Späť na kontakty