Zoznam zamestnancov


Vedenie školy

Meno
Funkcia
Ing. Lýdia Haliaková
Riaditeľka školy
Ing. Tomáš Galandák
Zástupca riaditeľa pre praktickú prípravu
Mgr. Ivana Trubačíková
Zástupca riaditeľa pre teoretické vzdelávanie
Ing. František Ridzoň
Zodpovedná osoba za vedenie autoškoly SPŠD
Mgr. Zlatica Baxová
Výchovný poradca
Mgr. Katarína Ostradická
Školský špeciálny pedagóg
RNDr. Ľubica Stupareková
Predsedníčka Rady školy
Mgr. Peter Kolesík
Predseda ZV OZ PŠaV

Učiteľský zbor

Meno
Vyučuje predmety
PhDr. Bačinská Petra
anglický jazyk
Mgr. Baxová Zlatica
informatika, matematika, základy programovania, odborná prax
Ing. Beňa Tibor
odborná prax, prax
Ing. Zuzana Brnová
účtovníctvo, praktické cvičenia
Ing. Čaplová Pavla
cestná doprava, cestná doprava a preprava
Ing. Katarína Česneková
cestná doprava, cestná doprava a preprava, fyzika, ekonomika, základy účtovníctva
Ing. Dobrovodová Tatiana
dopravná geografia, informačné technológie v doprave
Ing. Ďurdíková Martina

základy techniky, úvod do techniky, fyzika, prevádzka cestných vozidiel, odborná prax

Ing. Galandák Tomáš
cestné vozidlá, elektronika motorových vozidiel, elektrotechnická spôsobilosť
Mgr. Grebečiová Katarína
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
Ing. Határ Michal

technika jazdy, prevádzka cestných vozidiel, odborná prax, odborné kreslenie v elektrotechnike

Ing. Haliaková Lýdia
administratíva a korešpondencia
Mgr. Horčíková Andrea
anglický jazyk, etická výchova, jazyková odborná príprava
Ing. Jurkovič Kamil, PhD.

fyzika, cestné vozidlá, diagnostika motorových vozidiel, odborná prax

Mgr. Kolesík Peter
dejepis, etická výchova, informatika
Ing. Zuzana Kvačkajová
elektrotechnika, technické kreslenie, zasielateľstvo, dopravná prevádzka, logistika v doprave, manipulácia s tovarom, odborné kreslenie, doprava a manipulácia
Ing. Šimon Lukáčik
ekonomika, účtovníctvo, tovaroznalectvo, prax, informačné technológie v doprave, colná náuka, praktické cvičenia
Mgr. Moravská Petra
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova
Mgr. Nagyová Adriana
telesná a športová výchova, etická výchova, občianska náuka
Ing. Ogrodníková Beata
odborné kreslenie v elektrotechnike, aplikovaná informatika, informačné technológie v doprave
Ing. Ridzoň František
cestné vozidlá
Mgr. Sagan Jozef
náboženská výchova katolícka
RNDr. Stupareková Ľubica
matematika
Ing. Styk Miroslav
elektrotechnika, elektronika, elektrotechnické merania, automatizácia, odborná prax
Ing. Štibrány Marián
odborná prax
Mgr. Tomiczková Miroslava
nemecký jazyk, občianska náuka, etická výchova, administratíva a korešpondencia
Mgr. Trubačíková Ivana
anglický jazyk, jazyková odborná príprava, aplikovaná informatika
Mgr. Zeleňáková Ľudmila
nemecký jazyk, telesná a športová výchova, etická výchova
Späť na kontakty