Zoznam zamestnancov


 
 

Vedenie školy

Meno
Funkcia
Ing. Lýdia Haliaková
Riaditeľka školy
Ing. Tomáš Galandák
Zástupca riaditeľa pre praktickú prípravu
Ing. Eva Sedláčková
Zástupca riaditeľa pre teoretické vzdelávanie
Ing. František Ridzoň
Zodpovedná osoba za vedenie autoškoly SPŠD
Mgr. Zlatica Baxová
Výchovný poradca
Mgr. Katarína Ostradická
Školský špeciálny pedagóg
RNDr. Ľubica Stupareková
Predsedníčka Rady školy
Ing. Beata Ogrodníková
Predsedníčka ZV OZ PŠaV

Učiteľský zbor

Meno
Vyučuje predmety
PhDr. Bačinská Petra
anglický jazyk
Mgr. Baxová Zlatica
informatika, matematika, základy programovania, odborná prax)
Ing. Beňa Tibor
odborná prax, prax, cestné vozidlá
Ing. Čaplová Pavla
dopravná prevádzka, colná náuka, zasielateľstvo, cestná doprava, cestná doprava a preprava, praktické cvičenia
Ing. Dobrovodová Tatiana
dopravná geografia, informačné technológie v doprave, praktické cvičenia
Ing. Ďurdíková Martina
technické kreslenie, odborné kreslenie, odborné kreslenie v elektrotechnike, základy techniky, úvod do techniky, logistika v doprave, manipulácia s tovarom, odborná prax
Ing. Galandák Tomáš
elektronika motorových vozidiel (EMZ), diagnostika motorových vozidiel (DMV), elektrotechnická spôsobilosť (ETS)
Mgr. Grebečiová Katarína
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, jazyková odborná príprava
Ing. Határ Michal
praktické cvičenia, technika jazdy, prevádzka cestných vozidiel, základy účtovníctva, odborná prax, prax
Ing. Haliaková Lýdia
administratíva a korešpondencia
Mgr. Honz Boris
telesná a športová výchova
Mgr. Horčíková Andrea
anglický jazyk, jazyková odborná príprava, etická výchova
Ing. Jurkovič Kamil, PhD.
fyzika, meranie a diagnostika, odborná prax
Mgr. Kolesík Peter
dejepis
Mgr. Moravská Petra
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova
Ing. Ogrodníková Beata
odborné kreslenie v elektrotechnike, aplikovaná informatika, informačné technológie v doprave, odborná prax
Ing. Pipišková Anna
účtovníctvo, informačné technológie v doprave
Ing. Ridzoň František
cestné vozidlá, dopravné a prepravné prostriedky
Mgr. Sagan Jozef
náboženská výchova katolícka
Ing. Sedláčková Eva
cestná doprava a preprava, doprava a manipulácia, prax
RNDr. Stupareková Ľubica
matematika, odpadové hospodárstvo, dopravná geografia
Ing. Styk Miroslav
elektrotechnika, elektronika, elektrotechnické merania, automatizácia, odborná prax
Ing. Štibrány Marián
odborná prax, prax
Mgr. Tomiczková Miroslava
nemecký jazyk, etická výchova, občianska náuka, administratíva a korešpondencia
Mgr. Trubačíková Ivana
anglický jazyk, jazyková odborná príprava, informatika, aplikovaná informatika
Mgr. Zeleňáková Ľudmila
nemecký jazyk, ruský jazyk, telesná a športová výchova, etická výchova
Ing. Žiaková Mária
ekonomika, účtovníctvo, tovaroznalectvo, prax
Späť na kontakty