Projekt Nadácia VW Slovakia

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Dňa 12. decembra 2013 bol našej škole rozhodnutím komisie Nadácie Volkswagen Slovakia schválený projekt Kvalitnejšia príprava absolventov pre trh práce zavedením učebnej pomôcky do odbornej učebne autodiagnostiky v rámci vyhláseného grantového programu Stredné školy a technika – Autoelektronika

 

Charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na zavedenie učebnej pomôcky – stavebnice – do vyučovacieho procesu v  v rámci teoretickej i praktickej prípravy žiakov s cieľom zvýšiť ich pripravenosť pre trh práce v oblasti autoelektroniky.

Cieľ projektu:

Učebnú pomôcku plánujeme zaradiť do vyučovania jednak v teoretických predmetoch,  kde bude slúžiť učiteľovi na demonštráciu technologických postupov a meraní pre žiakov, a jednak na praktických predmetoch, na ktorých budú žiaci pod vedením učiteľa priamo vykonávať merania pomocou tejto pomôcky.

Obdobie realizácie projektu:

január 2014 – december 2014

Aktivity a úlohy, pri ktorých bude využitá darovaná pomôcka:

Počas vyučovacích hodín predmetov praktickej prípravy budú žiaci vykonávať nasledovné aktivity a úlohy aj za pomoci učebnej pomôcky:

Meranie a diagnostika:

–          zistenie aktuálnej verzie softvéru VAG-COM

–          nastavenie diagnostického programu

–          vykonanie OBD diagnostiky

–          zistenie stavu Readiness

–          vyhľadanie riadiacich jednotiek vo vozidle

–          zistenie chýb vozidla

–          identifikácia vybranej riadiacej jednotky

–          kódovanie riadiacej jednotky

–          zistenie hodnôt zo snímačov pomocou funkcie Merané hodnoty

–          test aktuátorov funkciou Akčné členy

–          merania hodnôt funkciou VAG-Scope

–          zistenie hodnôt snímačov funkciou Merané hodnoty

–          zistenie hodnoty snímača funkciou Meraná hodnota

–          meranie hodnôt lambda sondy funkciou VAG-Scope

Prax:

–          zapojenie diagnostickej zásuvky, použitie danej učebnej pomôcky,

–          zistenie konfigurácie vozidla,

–          obsluha diagnostického softvéru,

–          obsluha diagnostických prístrojov a nástrojov,

–        diagnostika stavu zariadení: – vyčítanie pamäte porúch, vymazanie pamäte porúch, odčítanie skutočných hodnôt, testovanie akčných členov, vykonanie základného nastavenia, identifikácia vozidla, technický opis komponentov, využívanie slovníka porúch, používanie archívu porúch, tlač nameraných priebehov, aktualizácia slovníkov, nastavovanie parametrov a komponentov, kontrola jednotlivých systémov konkrétnych vozidiel, zadávanie kódov,

–          návrh možností odstránenia porúch,

–          detailný popis jednotlivých komponentov,

–       nastavovanie parametrov vozidla (škrtiaca klapka, štartovacia dávka, imobilizér, svietenie atď.),

–          meranie jednotlivých častí.

Vo všeobecnosti sa žiaci naučia komunikácii s riadiacou jednotkou pomocou na to určených zariadení, napríklad čítať chybné hlásenia (svetelným kódom alebo dátovými prúdmi), sledovať diagnózu hodnôt meraných a sprostredkovaných samotnou riadiacou jednotkou alebo programovaním riadiacej jednotky (vymazávaním naučených hodnôt, základných nastavení parametrov jednotlivých riadiacich jednotiek, zisťovať chyby, navrhovať riešenia na ich odstraňovanie a zistené poznatky systemizovať.)

Takúto diagnostiku budú vykonávať pomocou stavebnice, počítačov na to určených, diagnostického softvéru, osciloskopu a jednotlivých modelov v odbornej učebni autodiagnostiky. Žiakom bude nasimulovaná konkrétna chyba, ktorú budú musieť diagnostikovať a navrhnúť jej odstránenie. Výstupom každého žiaka bude protokol o meraní, v ktorom bude žiak zapisovať nielen priebeh diagnostiky, ale i návrh odstránenia príslušnej chyby.

Informácie o aktivitách projektu

V rámci realizácie projektu sa  v prvom aprílovom týždni uskutočnilo v bratislavskom závode Volkswagen školenie Elektrické a elektronické systémy v automobiloch. Na školení sa okrem jedného učiteľa z našej školy (Ing. Tomáša Galandáka) zúčastnili aj zástupcovia ďalších slovenských stredných technických škôl so zameraním na dopravu a automobily. Cieľom školenia bolo pomôcť školám zaviesť učebnú pomôcku – stavebnicu, elektronické prístroje a čisto elektronické systémy do výučby odborných a praktických predmetov a vyškoliť v tejto oblasti učiteľov – odborníkov na elektronickú diagnostiku pri oživovaní častí automobilov.

Program päťdenného školenia bol pestrý, od základov cez polovodičové prvky, stavebné prvky automobilov až po spracovanie vstupných a výstupných signálov z riadiacich jednotiek  pomocou prístrojov a  moderného softvéru. Na záver si každý účastník skonštruoval stavebnicu, ktorú bude možné na škole využívať na výučbu autodiagnostiky. Na našej škole plánujeme pomôcku využívať najmä v predmete meranie a diagnostika, ktorý je jedným z profilových predmetov študijného odboru technika a prevádzka dopravy. Jeho absolventi tak získajú  lepšie predpoklady zamestnať sa na pozícii kvalifikovaný prijímací technik v autoservise.

Program päťdenného školenia bol pestrý, od základov cez polovodičové prvky, stavebné prvky automobilov až po spracovanie vstupných a výstupných signálov z riadiacich jednotiek  pomocou prístrojov a  moderného softvéru. Na záver si každý účastník skonštruoval stavebnicu, ktorú bude možné na škole využívať na výučbu autodiagnostiky. Na našej škole plánujeme pomôcku využívať najmä v predmete meranie a diagnostika, ktorý je jedným z profilových predmetov študijného odboru technika a prevádzka dopravy. Jeho absolventi tak získajú  lepšie predpoklady zamestnať sa na pozícii kvalifikovaný prijímací technik v autoservise.

Unbenannt-3