Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD

AdminErasmus +, Novinky zo školy

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch  20. 05. – 03. 06. 2019 zúčastnia odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+.

Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD“ je zvýšenie kvality praktickej prípravy našich žiakov a tým zlepšiť ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikáci, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Našim cieľom je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania budú schopní splniť požiadavky doby a vyhovovať výzvam trhu práce.

Do projektu plánujeme zapojiť celkovo 16 žiakov III. ročníka, ktorých vyberieme na základe kritérií, ktoré zverejníme rodičom a žiakom v začiatočnom období projektu. Najdôležitejšími bude doshovaný študijný priemer v predošlých ročníkoch, nízka absencia na vyučovaní, preukázaný vzťah k odboru a zapojenie sa do triednych a ročníkových aktivít a súťaží. Žiakom bude poskytnutý formulár motivačného listu, v ktorom sa budú môcť vyjadriť, prečo sa chcú na stáži zúčatniť, aké vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie chcú získať. Takisto zodpovedajú na otázku, ako môže ich účasť na stáži prospieť k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov, alebo v zámeroch a plánoch v ďalšom štúdiu alebo pri hľadaní pracovných príležitostí po skončení školy. Stáž v ČR bude pre žiakov III. ročníka náhradou tzv. povinnej odbornej praxe, ktorú žiaci zvyčajne absolvujú vo firmách, ktoré si hľadajú sami, alebo ktoré im nájde škola. Stáž v ČR budú absolvovať v rámci povinného vyučovania.

Osem žiakov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy bude dva týždne pracovať vo firme Dopravný podnik mesta Olomouc. a OL TRANS CZ, s. r. o. v Olomouci. Skupina ôsmich žiakov zložená zo žiakov študijných odborov 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách bude pracovať v autoservisoch Autodum Vrána, s. r. o. a autochodura, s. r. o. v Havířove.