Nový projekt ERASMUS+ poskytujúci vzdelávanie učiteľom SPŠD

AdminErasmus +, Novinky zo školy

Na začiatku školského roka 2020/2021 sme dostali správu o schválení grantu na realizáciu projektu ERASMUS+ pod názvom „Mobilitou učiteľov SPŠD k zvýšeniu kvality školy“. Cieľom projektu, ktorého trvanie je naplánované na 12 mesiacov, je pokračovať v naštartovanom internacionálnom vzdelávaní učiteľov, ktoré začalo v minulom školskom roku s podporou projektu ERASMUS+, umožniť učiteľom odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov zúčastniť sa na školeniach a kurzoch v zahraničí. Oproti minulému roku, kedy sa školení v zúčastnili 5-ti učitelia, ide o rozšírenie projektu nielen čo do počtu učiteľov (4 odborní učitelia, 2 učitelia anglického jazyka, 1 člen manažmentu školy), ale najmä o rozšírenie obsiahnutej tematiky, ktorú je možné po získaní daných vedomostí a zručností implementovať do života rozvoj školy. Ide o školenia a štruktúrované kurzy organizované vzdelávacími centrami, ktoré majú bohaté skúsenosti v danom odbore a rovnaký typ školenia nie je možné absolvovať v mieste školy.