Ako sa uplatniť na trhu práce aj v zahraničí

sps_dopravna_bratislavaErasmus +

Cieľom projektu „Ako sa uplatniť na trhu práce aj v zahraničí“ je uskutočnenie dvojtýždňovej odbornej stáže dvoch skupín žiakov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Bratislave do vybraných firiem v Českej republike v roku 2020. Prvou bude skupina 10-ich žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy do dopravných firiem  v Olomouci a druhou skupina 10-ich žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách do autoservisov v Havířove. Zapojením žiakov novo zavedeného študijného odboru zameraného na elektrotechniku v doprave do projektu sledujeme zvýšenie motivácie pre štúdium tohto náročného, ale na trhu práce  veľmi žiadaného odboru. Stáž v zahraničí za podpory projektu Erasmus+ sme žiakom, ktorí splnili vopred stanovené kritériá, ponúkli už štvrtý školský rok.

 Žiaci budú absolvovať stáž  v rámci povinnej tzv. súvislej prevádzkovej praxe v súlade so Školským vzdelávacím programom. Ich spolužiaci absolvujú súvislú prax v rovnakom termíne vo firmách na Slovensku. V rámci projektu sme definovali jednotky vzdelávacích výstupov (ECVET – Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) s jasne danou náplňou praxe a zodpovedajúcim systémom hodnotenia. Tieto vytvorené materiály sú využiteľné aj naďalej pri realizácii praktickej prípravy na škole v nasledujúcich školských rokoch.

 Predpokladáme, že realizáciou projektu žiaci získajú zahraničnú prax vo svojom odbore, vyskúšajú si, či sú schopní aplikovať svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole. Obe skupiny žiakov budú sprevádzať  učitelia, ktorých úlohou bude monitorovať žiakov vo firmách, zorganizovať priebežné i záverečné hodnotenie za účasti predstaviteľov zamestnávateľov. Sme presvedčení, že opätovná účasť skupiny našich žiakov na odbornej stáži v  zahraničí v zatraktívni našu školu v regióne a stane sa jedným z dôvodov, prečo si absolventi základnej školy vyberú štúdium v jednom zo študijných odborov zameraných na dopravu na našej škole. V organizovaní odborných stáží do zahraničia budem pokračovať  aj v budúcom školskom roku a veríme, že účasť v projekte sa pre žiakov stane vecou prestíže.

 

Ing. Lýdia Haliaková, koordinátorka projektu