Stretnutie projektu Erasmus+ „Future Cities – Smart and Sustainable Solutions“

AdminAktuálne, ERASMUS - Future Cities, Novinky zo školy

Stretnutie žiakov a učiteľov z Bulharska, Poľska, Grécka a Slovenska prebehlo v Bratislave 18. – 23. októbra 2021. Naša škola participuje na projekte Erasmus+ (KA229 – School Exchange Partnerships) pod názvom „Future Cities – Smart and Sustainable Solutions“ od septembra 2020. Ako už z názvu vyplýva, projekt je zameraný na životné prostredie v mestách a udržateľné riešenia. Po proticovidových opatreniach na konci roka 2020 a v prvej polovici roka 2021 ktoré znemožnili … >>

The Castles on the Danube – Cultural Heritage

AdminAktuálne, ERASMUS - The Castles, Novinky zo školy

V dňoch od 16.9 do 22.9.2021 prebieha ďalšia virtuálna mobilita z projektu The Castles on the Danube – Cultural Heritage. Stretnutie bude organizované rumunskými partnermi a bude prebiehať formou workshopov, prezentácií a interaktívných úloh zameraných na históriu a kultúru hradov a zámkov na Dunaji. Táto mobilita je poslednou spoločnou akciou pre žiakov z partnerských krajín.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 prebehne 02. septembra 2021 nasledovne: Nástup žiakov I. ročníka: septembra 2021 o 8.00 hod vo vestibule školy   Nástup žiakov ostatných ročníkov: septembra 2021 o 9.00 hod do jednotlivých tried   Žiaci sú povinní: absolvovať ranný filter v súlade so Školským semaforom (odmeranie telesnej teploty), priniesť podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (v prílohe), priniesť vysvedčenie z 9. ročníka … >>

Domáce samotestovanie

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Vážení rodičia žiakov nastupujúcich do I. ročníka, v zmysle Školského semafora zverejneného na stránke Ministerstva školstva dňa 17. 08. 2021 – časť Domáce samotestovanie – budete v dňoch 23. – 25. 08. 2021 telefonicky oslovení zo školy s otázkou, či máte záujem o sadu 25 ks AG testov na domáce samotestovanie (zdarma). Objednané sady si žiaci vyzdvihnú na sekretariáte školy po odovzdaní podpísaného protokolu o prevzatí (zákonným … >>

Úradné hodiny počas školských prázdnin

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny počas školských prázdnin sú každú stredu od 08:00 do 12:00 hod. Prosíme, aby ste dlhšie zvonili na zvonček, ktorý je umiestnený na vchodových dverách a počkali na príchod služby konajúcej osoby.   Ďakujeme.  

Štrukturovaný kurz – mobilita učiteľov SPŠD k zvýšeniu kvality školy

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Ani tento rok nebol výnimkou. Naša škola sa opäť zapojila do projektu Erasmus Plus.  Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Soft Skills and Emotional Intelligence, ktorý sa konal v Bologni od 6.6.2021 do 12.6.2021.  Kurz bol zameraný na asertívnu komunikáciu, riešenie konfliktov, stanovovanie cieľov a tvorbu prezentácií.   S radosťou môžeme povedať, že sme opäť nadobudli nové znalosti a zručnosti. Tentokrát  hlavne v oblasti jemných zručností a emocionálnej inteligencie, ktoré … >>

Naša virtuálna mobilita do Bulharska

AdminAktuálne, ERASMUS - The Castles, Novinky zo školy

Spolupráca žiakov a učiteľov šiestich krajín (Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Rakúsko a Slovensko) v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ začala už v roku 2018. Spoločný projekt pod názvom The Castles on Danube – Our Linking Heritage (Zámky na Dunaji – dedičstvo, ktoré nás spája) bol naplánovaný na dva roky. Pandémia COVID-19 však však zmenila celý náš život a ovplyvnila i naplánované aktivity projektu. Mobility žiakov a učiteľov do partnerských škôl … >>

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Žiakom našej školy v študijných odboroch 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách ponúkame od tohto školského roku 2020/2021 po splnení podmienok možnosť získať osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s … >>

Podpora vyučovania cudzích jazykov

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Na našej škole sa dňa 14. júna 2019 uskutočnil už VI. ročník školskej prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself! Literatúru svetových autorov si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka  v anglickom jazyku. V prezentácii, ktorá prebiehala tiež celá v angličtine sa zamerali nielen na výklad obsahu diela a jeho hlavnej myšlienky, ale i na rôzne citáty … >>