Stáž v Českej republike cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V tomto školskom roku ďalší žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa okrem stáže žiakov v Španielsku, zúčastnili v dňoch  14. 05. – 27. 05. 2023 aj odbornej stáže v Českej republike v meste Havířov cez program ERASMUS+. Do projektu bolo zapojených celkovo 10 žiakov II. a III.  ročníka, ktorých sme vybrali na  základe zadaných kritérií. Ich účasť na  tejto stáži prospela k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov, alebo v zámeroch a plánoch v ďalšom štúdiu alebo pri hľadaní pracovných príležitostí po skončení školy. Stáž v ČR bola pre žiakov II. a III. ročníka náhradou tzv. povinnej odbornej súvislej praxe, ktorú žiaci zvyčajne absolvujú vo firmách, ktoré si hľadajú sami, alebo ktoré im nájde škola. Stáž v ČR tiež absolvovali v rámci povinného vyučovania. Na absolvovanie stáže im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+.

Každoročne sa snažíme túto stáž v ČR zabezpečiť a podstatou projektu je „Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“ . Stáž nebola len o zvyšovaní jazykových kompetencií vybraných žiakov, ale zaistenie takej odbornej praxe, ktorú môžu žiaci  zvládnuť po odbornej a komunikačnej stránke s jasnými výstupmi. Žiaci si túto stáž veľmi pochvaľujú a odnášajú si mnoho skúseností a zručnosti, ktoré neskôr reprezentujú aj svojim rovesníkom a verejnosti prostredníctvom propagácie projektu Erasmus +.

Na záver možno konštatovať, že projekt prebehol úspešne, žiaci ssú schopní aplikovať u zamestnávateľov svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole.  Učitelia, ktorí ich sprevádzali, nadobudli nové sociálne a pracovné kontakty, rozšíril sa ich vedomostný obzor, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi. V rámci realizácie na projekte neustále spolupracujeme sprostredkovateľskou firmou AGAMOS, s. r. o.,  ktorej profesionalitu ocenili všetci zúčastnení.