Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Riaditeľka SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava oznamuje, že sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – 7 žiakov

3765 M  technika a prevádzka dopravy – 9 žiakov

Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo).

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 22. júna 2020 v rovnakej forme a podľa rovnakých kritérií ako v prvom kole. S uchádzačmi budeme komunikovať e-mailom a telefonicky. Po tomto dátume budú uchádzačom odoslané rozhodnutia o prijatí.