„Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 – mimoriadne usmernenie“

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí deviataci, rodičia deviatakov a záujemcovia o štúdium na našej škole!

Uchádzači o štúdium na našej škole budú prijatí podľa preferenčných bodov, ktoré získajú za známky z vybraných predmetov ZŠ. Ktoré sú to predmety a ako zavážia pri zostavovaní poradia prijatých uchádzačov si môžete pozrieť v dokumente Upravené kritériá prijímania do 1. ročníka. Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021

Ubezpečujeme Vás, že na Vaše prihlášky (ktoré zasielajte poštou, e-mailom alebo elektronicky cez informačný systém EduPage) čakáme najdlhšie, ako nám to dovoľuje rozhodnutie ministra – až do 25. mája 2020.

O prijatí každej prihlášky Vás budeme telefonicky informovať (zákonného zástupcu žiaka) a súčasne oznámime Váš kód, pod ktorým sa neskôr nájdete na našej webovej stránke.

Tešíme sa na Vás!