Podpora vyučovania cudzích jazykov

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Na našej škole sa dňa 14. júna 2019 uskutočnil už VI. ročník školskej prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!

Literatúru svetových autorov si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka  v anglickom jazyku. V prezentácii, ktorá prebiehala tiež celá v angličtine sa zamerali nielen na výklad obsahu diela a jeho hlavnej myšlienky, ale i na rôzne citáty a použité gramatické javy. Venovali sa krátkemu životopisu a prehľadu tvorby jednotlivých spisovateľov. Žiaci prezentovali podľa harmonogramu v štyroch komisiách, ktoré boli zostavené z učiteľov anglického, resp. nemeckého jazyka a tiež učiteľov odborných predmetov, ktorí jazyk ovládajú. Každoročným organizovaním tejto školskej akcie chceme podporiť čitateľský záujem žiakov o svetovú literatúru a všeobecne rozvoj čitateľskej gramotnosti.