Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Žiakom našej školy v študijných odboroch 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách ponúkame od tohto školského roku 2020/2021 po splnení podmienok možnosť získať osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Dňa 15. júna 2021 si vybraní žiaci z odboru 3739 M elektrotechnika v doprave, ktorí splnili podmienky vyskúšali overenie vedomosti z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s cieľom získať osvedčenie.

 

Veríme, že získané osvedčenie im pomôže pri uplatnení sa na pracovnom trhu.