Hodnotenie aktualizačného vzdelávania PZ a OZ Strednej priemyselnej školy dopravnej v školskom roku 2022/2023

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania PZ a OZ Strednej priemyselnej školy dopravnej v školskom roku 2022/2023

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:
V období od 1. februára do 30. apríla 2023 sa na SPŠD realizovalo aktualizačné vzdelávanie pod názvom Implementácia nových prístupov pri vzdelávaní a výchove rôznych skupín žiakov SPŠD s využitím individuálneho prístupu. Aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo realizované v rámci individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podporeného z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (K7, R2). Obsahom aktualizačného vzdelávania bolo: Inkluzívne vzdelávanie, Digitálne zručnosti a Nové kurikulum.

Cieľom aktualizačného vzdelávania bolo rozvíjať a inovovať nadobudnuté kompetencie pedagogických zamestnancov v daných oblastiach na získanie nových vedomostí, zručnosti, poznatkov a skúseností pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu podľa nového kurikula, s využitím digitálnych kompetencií a individuálneho prístupu k rôznym skupinám žiakov.

Čiastkové ciele: klasifikácia porúch učenia, riešenie problémových situácií vznikajúcich u žiakov s VPU, ochrana dát a IKT zariadení v škole, kybernetická bezpečnosť, kyberšikana, dôsledky zdieľania digitálnych technológií, netiketa (etický kódex na webe), medzipredmetová spolupráca pri hodnotení ročníkových prác žiakov SPŠD, aktuálne zmeny v zákone č. 245/20078 o výchove a vzdelaní a v zákone č. 224/2022 o strednej škole, spôsoby konania a kritériá hodnotenia praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, požiadavky na komplexnú odbornú prácu – výber témy, obsahová štruktúra, medzipredmetové vzťahy, výstupy, prezentácia.

Garantom aktualizačného vzdelávania bol zástupca riaditeľky s II. atestáciou a lektormi učitelia školy, odborníci na danú problematiku.
Vzdelávanie absolvovalo 25 pedagogických a odborných zamestnancov školy v 2 skupinách. Po ukončení vzdelávania 100 % absolventov vzdelávania zhodnotilo priebeh vzdelávania formou vyplnenia dotazníka aktualizačného vzdelávania.

Percentuálne zastúpenie odpovedí absolventov v Hodnotiacom dotazníku aktualizačného vzdelávania:
1. Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania?
32 % – som spokojný/á/
68 % – som úplne spokojný/á/
2. Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora?
4 % – som skôr spokojný/á/
16 % – som spokojný/á/
80 % – som úplne spokojný/á/
3. Ako hodnotíte použité formy a metódy vzdelávania?
4 % – som skôr spokojný/á/
32 % – som spokojný/á/
64 % – som úplne spokojný/á/
4. Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vzdelávania?
4 % – som skôr nespokojný/á/
8 % – som skôr spokojný/á/
20 % – som spokojný/á/
68 % – som úplne spokojný/á/
5. Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní?
12 % – som skôr spokojný/á/
48 % – som spokojný/á/
40 % – som úplne spokojný/á/
6. Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?
7. Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?
8. Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností?
9. Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti?
10. Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?
100 % absolventov aktualizačného vzdelávania odpovedalo „áno“.

Bratislava, 3. máj 2023

Ing. Lýdia Haliaková, riaditeľka